Name Duty Degree
Gao Xing Academic MA degree
Han Yi Daily affairs BA degree
Wu Honghong Admissions MA degree
Wu Jing Associate secretary MA degree
Zhang Lilian Admissions MA degree