Contact us

 

Teaching

Honghong Wu

wuhh@ucas.ac.cn, +8610-69671500

Academic

Xing Gao

gaoxing2010@ucas.ac.cn, +8610-69671489

Administration

 Yi Han

hanyi@ucas.ac.cn, +8610-69671488

Admissions

 Lilian Zhang  zhanglilian@ucas.ac.cn,+8610-69671499

 

Address: 19A Yuquan Road, Beijing 100049 P.R.China